ปีงบประมาณ

2563

จำนวน KPI

67

รวม KPI ย่อย

105

วัดผลไตรมาส 4 (รวม KPI ย่อย)

105

Success rate - สัดส่วนการบรรลุผลสำเร็จตัวชี้วัด
ผ่านตัวชี้วัด
ไม่ผ่านตัวชี้วัด
จำนวน KPI ในปีงบประมาณ
จำนวนรวม KPI ย่อย
67
105
ตัวชี้วัดที่ผ่าน
15.24% ตัวชี้วัด
16
105
จำนวน KPI ที่รายงานผลแล้ว
91.43% ของจำนวน KPI
96
105
Bounce Rate
85% goal reached
28.50%
30.50%
KPI By Excellence

KPIs

105