ตัวชี้วัดที่ 067.2: ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01002020-02-25 13:49:22
เขตฯ 02002020-02-25 13:49:23
เขตฯ 03002020-02-25 13:49:23
เขตฯ 04002020-02-25 13:49:15
เขตฯ 05002020-02-25 13:49:25
เขตฯ 06002020-02-25 13:49:15
เขตฯ 07002020-02-25 13:49:19
เขตฯ 08002020-02-25 13:49:29
เขตฯ 09002020-02-25 13:49:17
เขตฯ 10002020-02-25 13:49:20
เขตฯ 11002020-02-25 13:49:27
เขตฯ 12002020-02-25 13:49:28
เขตฯ 13---
 00         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน สสจ.ที่ดำเนินการครบองค์ประกอบ (แห่ง)

B = จำนวน สสจ.(ทั้งหมด) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>