ปีงบประมาณ

2565

จำนวน KPI

75

รวม KPI ย่อย

105

วัดผลไตรมาส 4 (รวม KPI ย่อย)

104

Success rate - สัดส่วนการบรรลุผลสำเร็จตัวชี้วัด
ผ่านตัวชี้วัด
ไม่ผ่านตัวชี้วัด
จำนวน KPI ในปีงบประมาณ
จำนวนรวม KPI ย่อย
75
105
ตัวชี้วัดที่ผ่าน
61.54% ตัวชี้วัด
64
104
จำนวน KPI ที่รายงานผลแล้ว
95.19% ของจำนวน KPI
99
104
Bounce Rate
85% goal reached
28.50%
30.50%
KPI By Excellence

KPIs

105