ตัวชี้วัดที่ 052.2: ร้อยละของโรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

Map

ร้อยละ

95.65

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 95.65

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 0199100.00100.00100.002022-10-05 09:25:56
เขตฯ 0266100.00100.00100.002022-10-05 09:26:13
เขตฯ 034375.0075.0075.002022-10-05 09:26:11
เขตฯ 049888.8988.8988.892022-10-05 09:24:22
เขตฯ 051111100.00100.00100.002022-10-05 09:26:55
เขตฯ 0699100.00100.00100.002022-10-05 09:24:25
เขตฯ 074375.0075.0075.002022-10-05 09:25:12
เขตฯ 0899100.00100.00100.002022-10-05 09:27:53
เขตฯ 0988100.00100.00100.002022-10-05 09:24:51
เขตฯ 1077100.00100.00100.002022-10-05 09:25:31
เขตฯ 119888.8988.8988.892022-10-05 09:27:14
เขตฯ 1277100.00100.00100.002022-10-05 09:27:50
เขตฯ 13---
 928895.65    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลทั่วไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ER คุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-05 09:27:53
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2022-10-05 09:27:50
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2022-10-05 09:27:46
Update: ยะลา

by พิชญา

2022-10-05 09:27:44
Update: ปัตตานี

by พิชญา

2022-10-05 09:27:40
Update: พัทลุง

by พิชญา

log