ปีงบประมาณ

2564

จำนวน KPI

75

รวม KPI ย่อย

106

วัดผลไตรมาส 4 (รวม KPI ย่อย)

106

Success rate - สัดส่วนการบรรลุผลสำเร็จตัวชี้วัด
ผ่านตัวชี้วัด
ไม่ผ่านตัวชี้วัด
จำนวน KPI ในปีงบประมาณ
จำนวนรวม KPI ย่อย
75
106
ตัวชี้วัดที่ผ่าน
51.89% ตัวชี้วัด
55
106
จำนวน KPI ที่รายงานผลแล้ว
91.51% ของจำนวน KPI
97
106
Bounce Rate
85% goal reached
28.50%
30.50%
KPI By Excellence

KPIs

106