ตัวชี้วัดที่ 041.2: ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

Map

ร้อยละ

73.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 70.00 - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 73.81

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01002021-01-22 22:43:10
เขตฯ 02002021-01-22 22:43:11
เขตฯ 03002021-01-22 22:43:11
เขตฯ 04002021-01-22 22:43:05
เขตฯ 05002021-01-22 22:43:13
เขตฯ 06002021-01-22 22:43:05
เขตฯ 07002021-01-22 22:43:08
เขตฯ 08002021-01-22 22:43:16
เขตฯ 09002021-01-22 22:43:06
เขตฯ 10002021-01-22 22:43:08
เขตฯ 1131042073.8173.812021-04-03 06:10:46
เขตฯ 12002021-01-22 22:43:15
เขตฯ 13002021-01-22 22:43:16
 310420  73.81      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยเคมีบําบัดและได้รับการรักษาด้วย เคมีบําบัด ≤ 6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบําบัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>