ปีงบประมาณ

2561

จำนวน KPI

80

รวม KPI ย่อย

101

วัดผลไตรมาส 4 (รวม KPI ย่อย)

98

Success rate - สัดส่วนการบรรลุผลสำเร็จตัวชี้วัด
ผ่านตัวชี้วัด
ไม่ผ่านตัวชี้วัด
จำนวน KPI ในปีงบประมาณ
จำนวนรวม KPI ย่อย
80
101
ตัวชี้วัดที่ผ่าน
17.35% ตัวชี้วัด
17
98
จำนวน KPI ที่รายงานผลแล้ว
63.27% ของจำนวน KPI
62
98
Bounce Rate
85% goal reached
28.50%
30.50%
KPI By Excellence

KPIs

101