ตัวชี้วัดที่ 069.2: รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ(ระบบประกันสังคม)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

บาท

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 0.00
Chart

ผลงานรวม

บาท 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 0.00)ผลงาน (บาท)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01---
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04---
เขตฯ 05---
เขตฯ 06---
เขตฯ 07---
เขตฯ 08---
เขตฯ 09---
เขตฯ 10---
เขตฯ 11---
เขตฯ 12---
เขตฯ 13---
 00        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ค่าเฉลี่ยรายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรระบบประกันสังคมที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ (บาท)

B = ค่าเฉลี่ยรายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้งสามระบบ ที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ (บาท)

สูตรคำนวณ ((A-B)/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย <= พิสัยความต่างลดลง จากปีก่อนหน้า
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log