ปีงบประมาณ

2560

จำนวน KPI

96

รวม KPI ย่อย

102

วัดผลไตรมาส 4 (รวม KPI ย่อย)

94

Success rate - สัดส่วนการบรรลุผลสำเร็จตัวชี้วัด
ผ่านตัวชี้วัด
ไม่ผ่านตัวชี้วัด
จำนวน KPI ในปีงบประมาณ
จำนวนรวม KPI ย่อย
96
102
ตัวชี้วัดที่ผ่าน
20.21% ตัวชี้วัด
19
94
จำนวน KPI ที่รายงานผลแล้ว
74.47% ของจำนวน KPI
70
94
Bounce Rate
85% goal reached
28.50%
30.50%
KPI By Excellence

KPIs

102