ปีงบประมาณ

2560

จำนวน KPI

96

รวม KPI ย่อย

101

วัดผลไตรมาส 4 (รวม KPI ย่อย)

93

Success rate - สัดส่วนการบรรลุผลสำเร็จตัวชี้วัด
ผ่านตัวชี้วัด
ไม่ผ่านตัวชี้วัด
จำนวน KPI ในปีงบประมาณ
จำนวนรวม KPI ย่อย
96
101
ตัวชี้วัดที่ผ่าน
20.43% ตัวชี้วัด
19
93
จำนวน KPI ที่รายงานผลแล้ว
75.27% ของจำนวน KPI
70
93
Bounce Rate
85% goal reached
28.50%
30.50%
KPI By Excellence

KPIs

101