ตัวชี้วัดที่ 024: ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป (ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ลิตรของแอลกอฮอล์/คน/ปี

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 6.81
Chart

ผลงานรวม

ลิตรของแอลกอฮอล์/คน/ปี 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 6.81)FilesLast update
เขตฯ 01--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06-02021-01-15 16:28:51
เขตฯ 07--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = (ปริมาณการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ X ร้อยละแอลกอฮอล์บริสุทธิ์แต่ละประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) + (ปริมาณผลิตสุราพื้นเมือง X ร้อยละแอลกอฮอล์บริสุทธิ์แต่ละประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) +(ปริมาณนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ X ร้อยละแอลกอฮอล์บริสุทธิ์แต่ละประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) * ร้อยละแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละประเภท คิดดังนี้ เบียร์ 5 ดีกรี = ร้อยละ 0.05 , เหล้า 40 ดีกรี = ร้อยละ 0.40, ไวน์ 15 ดีกรี = ร้อยละ 0.15 ()

B = จำนวนประชากรกลางปี อายุ 15 ปี ขึ้นไป (คน)

สูตรคำนวณ A/B
เกณฑ์เป้าหมาย <= 6.81
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log