ปีงบประมาณ

2562

จำนวน KPI

55

รวม KPI ย่อย

93

วัดผลไตรมาส 4 (รวม KPI ย่อย)

92

Success rate - สัดส่วนการบรรลุผลสำเร็จตัวชี้วัด
ผ่านตัวชี้วัด
ไม่ผ่านตัวชี้วัด
จำนวน KPI ในปีงบประมาณ
จำนวนรวม KPI ย่อย
55
93
ตัวชี้วัดที่ผ่าน
15.22% ตัวชี้วัด
14
92
จำนวน KPI ที่รายงานผลแล้ว
66.30% ของจำนวน KPI
61
92
Bounce Rate
85% goal reached
28.50%
30.50%
KPI By Excellence

KPIs

93