ปีงบประมาณ

2566

จำนวน KPI

62

รวม KPI ย่อย

84

วัดผลไตรมาส 4 (รวม KPI ย่อย)

84

Success rate - สัดส่วนการบรรลุผลสำเร็จตัวชี้วัด
ผ่านตัวชี้วัด
ไม่ผ่านตัวชี้วัด
จำนวน KPI ในปีงบประมาณ
จำนวนรวม KPI ย่อย
62
84
ตัวชี้วัดที่ผ่าน
57.14% ตัวชี้วัด
48
84
จำนวน KPI ที่รายงานผลแล้ว
91.67% ของจำนวน KPI
77
84
Bounce Rate
85% goal reached
28.50%
30.50%
KPI By Excellence

KPIs

84