ตัวชี้วัดที่ 017: จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

Map

จำนวน

3407

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 3100.00 >= 3300.00 >= 3500.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 3407

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 3100.00)Q3 (>= 3300.00)Q4 (>= 3500.00)FilesLast update
เขตฯ 01386386.00386.002023-04-10 14:08:46
เขตฯ 02191191.00191.002023-04-10 14:12:00
เขตฯ 03192192.00192.002023-04-10 14:11:42
เขตฯ 04241241.00241.002023-04-10 13:55:13
เขตฯ 05252252.00252.002023-04-10 14:40:33
เขตฯ 06292292.00292.002023-04-10 13:55:36
เขตฯ 07289289.00289.002023-04-10 14:03:27
เขตฯ 08384384.00384.002023-04-10 14:24:46
เขตฯ 09423423.00423.002023-04-10 13:59:03
เขตฯ 10234234.00234.002023-04-10 14:04:31
เขตฯ 11198198.00198.002023-04-10 14:35:48
เขตฯ 12325325.00325.002023-04-10 14:23:12
เขตฯ 13--
 3,4073407.00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ทีม)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 3,500 ทีม
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-10 14:40:33
Update: นครปฐม

by จารุณี

2023-04-10 14:35:48
Update: ระนอง

by จารุณี

2023-04-10 14:24:46
Update: บึงกาฬ

by จารุณี

2023-04-10 14:23:12
Update: นราธิวาส

by จารุณี

2023-04-10 14:22:46
Update: ยะลา

by จารุณี

log