ตัวชี้วัดที่ 050: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 92.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 92.00)FilesLast update
ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข002022-12-27 13:51:18
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 ขึ้นไป (ใน 1 ปี) (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (17 หน่วยงาน) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 92
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-12-27 13:51:18
Update: นนทบุรี

by ภาวิณี

log