ตัวชี้วัดที่ 013: ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 01-02023-04-18 17:21:38
เขตฯ 02-02023-04-18 17:22:36
เขตฯ 03-02023-04-18 17:22:30
เขตฯ 04-02023-04-18 17:17:59
เขตฯ 05-02023-04-18 17:23:35
เขตฯ 06-02023-04-18 17:18:05
เขตฯ 07-02023-04-18 17:20:02
เขตฯ 08-02023-04-18 17:26:04
เขตฯ 09-02023-04-18 17:18:54
เขตฯ 10-02023-04-18 17:20:24
เขตฯ 11-02023-04-18 17:24:34
เขตฯ 12-02023-04-18 17:25:58
เขตฯ 13-02023-04-18 17:26:11
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ดำเนินงานตามมาตรการสำคัญของโครงการ ได้อย่างน้อย 4 ใน 6 ข้อ ตามที่ระบุไว้ในนิยาม (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (77 จังหวัด) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-18 17:26:11
Update: กรุงเทพมหานคร

by จตุพร

2023-04-18 17:26:04
Update: บึงกาฬ

by จตุพร

2023-04-18 17:25:58
Update: นราธิวาส

by จตุพร

2023-04-18 17:25:52
Update: ยะลา

by จตุพร

2023-04-18 17:25:46
Update: ปัตตานี

by จตุพร

log