ตัวชี้วัดที่ 013: ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 0188100.00100.002023-10-11 16:37:53
เขตฯ 0255100.00100.002023-10-11 16:39:36
เขตฯ 0355100.00100.002023-10-11 16:39:20
เขตฯ 0488100.00100.002023-10-11 16:20:53
เขตฯ 0588100.00100.002023-10-11 16:40:51
เขตฯ 0688100.00100.002023-10-11 16:21:01
เขตฯ 0744100.00100.002023-10-11 16:35:39
เขตฯ 0877100.00100.002023-10-11 16:43:22
เขตฯ 0944100.00100.002023-10-11 16:22:02
เขตฯ 1055100.00100.002023-10-11 16:36:05
เขตฯ 1177100.00100.002023-10-11 16:41:56
เขตฯ 1277100.00100.002023-10-11 16:43:16
เขตฯ 1311100.00100.002023-10-11 16:43:32
 7777100.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ดำเนินงานตามมาตรการสำคัญของโครงการ ได้อย่างน้อย 4 ใน 6 ข้อ ตามที่ระบุไว้ในนิยาม (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (77 จังหวัด) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-11 16:43:32
Update: กรุงเทพมหานคร

by จตุพร

2023-10-11 16:43:22
Update: บึงกาฬ

by จตุพร

2023-10-11 16:43:16
Update: นราธิวาส

by จตุพร

2023-10-11 16:43:10
Update: ยะลา

by จตุพร

2023-10-11 16:43:03
Update: ปัตตานี

by จตุพร

log