ตัวชี้วัดที่ 022: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านตามเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ที่กำหนด

Map

ร้อยละ

27.63

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 19.00 >= 23.00 >= 27.00 >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 27.63

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 19.00)Q2 (>= 23.00)Q3 (>= 27.00)Q4 (>= 30.00)FilesLast update
ภาพรวมประเทศ217627.6315.7927.632023-04-20 14:27:23
 217627.63      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ()

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= อย่างน้อยร้อยละ 30 ของจังหวัดทั้งหมด (23 จังหวัด) (เฉพาะเขตสุขภาพ 1 – 12 ไม่รวมเขตสุขภาพ 13)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-20 14:27:23
Update: นนทบุรี

by นุชรินธ์

log