ตัวชี้วัดที่ 052.2: ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

Map

ร้อยละ

98.68

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 70.00 >= 70.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.68

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 0188100.00100.00100.002023-04-18 15:24:33
เขตฯ 0255100.00100.00100.002023-04-18 15:24:35
เขตฯ 0355100.00100.00100.002023-04-18 15:24:35
เขตฯ 0488100.00100.00100.002023-04-18 15:24:26
เขตฯ 0588100.00100.00100.002023-04-18 15:24:37
เขตฯ 0688100.00100.00100.002023-04-18 15:24:26
เขตฯ 0744100.00100.00100.002023-04-18 15:24:30
เขตฯ 0877100.00100.00100.002023-04-18 15:24:31
เขตฯ 094375.0075.0075.002023-04-18 15:24:28
เขตฯ 1055100.00100.00100.002023-04-18 15:24:31
เขตฯ 1177100.00100.00100.002023-04-18 15:24:39
เขตฯ 1277100.00100.00100.002023-04-18 15:24:40
เขตฯ 13---
 767598.68      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (76 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log