ตัวชี้วัดที่ 040: ร้อยละของการลงทะเบียนใน MIS registration ใน 1 เดือน โครงการ MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 >= 70.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q3 (>= 70.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 01---
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04---
เขตฯ 05---
เขตฯ 06---
เขตฯ 07---
เขตฯ 08---
เขตฯ 09---
เขตฯ 10---
เขตฯ 11---
เขตฯ 12---
เขตฯ 13---
 00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่มีการ ลงทะเบียนใน MIS registration ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดในโครงการ MIS(Minimally Invasive Surgery : MIS) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในโครงการ MIS(Minimally Invasive Surgery : MIS) ทั้งหมดในเดือนนั้น [จำนวนผู้ป่วยที่ทำการเบิกค่าใช้จ่ายหลังการรักษาในเดือนนั้น] (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= มากกว่าร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log