ตัวชี้วัดที่ 041.3.1: หน่วยงานตามกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์

Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 4.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 4.00)FilesLast update
กรมการแพทย์---
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก---
กรมสุขภาพจิต---
 000.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนงานวิจัยด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ (เรื่อง)

B = จำนวนกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ (ครั้ง)

สูตรคำนวณ A+B
เกณฑ์เป้าหมาย >= งานวิจัยอย่างน้อยกรมฯละ 2 เรื่อง และมีกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างน้อยกรมฯละ 2 ครั้ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log