ตัวชี้วัดที่ 051: ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

Map

ร้อยละ

42.39

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 78.00 >= 80.00 >= 82.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 42.39

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 78.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 82.00)FilesLast update
ภาพรวมกระทรวง30972942.3942.392023-04-25 08:08:49
 30972942.39     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการตรวจสอบ และผ่านเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่ร้อยละ 80 หรือ 4 คะแนนขึ้นไป (แห่ง)

B = จำนวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดที่ได้รับ การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 82
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-25 08:08:49
Update: นนทบุรี

by กัลลิดา

log