ตัวชี้วัดที่ 083.3: ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 100.00 - >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 01--0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02--0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03--0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04--0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05--0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06--0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07--0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08--0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09--0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10--0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11--0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12--0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13--0.00-
 000.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (ยกเว้น กทม.) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A*B)/100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log