ตัวชี้วัดที่ 013: ร้อยละของ Healthy Ageing

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

84.63

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 - >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 84.63

จำนวนที่ผ่าน

4 80%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 20%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 01104,22999,97895.9295.922020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0344,55644,646100.20100.202020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05170,648114,47667.0866.2667.082020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06-02021-01-15 16:28:50
เขตฯ 07--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1143,82341,36994.4094.402020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1267,69064,25294.9294.922020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 430,946364,72184.63    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน (Independent) (คน)

B = ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) ที่ได้รับการประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: ลำพูน

by Dara

2020-02-24 10:54:21
Update: น่าน

by นฤมล

2020-02-24 10:54:21
Update: อุทัยธานี

by สุรีรัตน์

2020-02-24 10:54:21
Update: สุพรรณบุรี

by พัชรินทร์

2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรสาคร

by ฉอ้อน

log