ตัวชี้วัดที่ 031: อัตราตายทารกแรกเกิด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อพันประชากร

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 3.60 < 3.60 < 3.40 < 3.40
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อพันประชากร 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 3.60)Q2 (< 3.60)Q3 (< 3.40)Q4 (< 3.40)ผลงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1132,3502020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 32,350           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต < 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.4 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: ระนอง

by อรวิกา เกาะยอ

2020-02-24 10:47:11
Update: บึงกาฬ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: นราธิวาส

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: ยะลา

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: ปัตตานี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log