ตัวชี้วัดที่ 074: ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 0.50 >= 1.00 >= 1.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 0.50)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.50)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01---
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04-02020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05---
เขตฯ 06---
เขตฯ 07---
เขตฯ 08---
เขตฯ 09---
เขตฯ 10---
เขตฯ 11---
เขตฯ 12---
เขตฯ 13---
 00          
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = งบประมาณที่หน่วยงานสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยตามโครงการวิจัยทั้งหมด (บาท)

B = งบประมาณที่หน่วยงานได้รับทั้งหมด (บาท)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by พัชรวรรณ แก้วศรีงาม

log