ตัวชี้วัดที่ 075: ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

47.06

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 10.00 - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 47.06

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 10.00)Q4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01---
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04163447.0647.062020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05---
เขตฯ 06---
เขตฯ 07---
เขตฯ 08---
เขตฯ 09---
เขตฯ 10---
เขตฯ 11---
เขตฯ 12---
เขตฯ 13---
 1634  47.06      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบ (จำนวน)

B = จำนวนยากลุ่มเป้าหมายทั้งหมด (จำนวน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= จำนวนรายการยากลุ่มเป้าหมายผ่านกระบวนการให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนตำรับยา ไม่น้อยกว่า 60 รายการ ร้อยละ 10 ของรายการยากลุ่มเป้าหมายได้รับทะเบียนตำรับและพร้อมจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by นิธิวดี บัตรพรรธนะ

log