ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 87.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 87.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 00        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุกในจังหวัด หมายเหตุ : จำนวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุกในจังหวัด หมายถึง ผลรวมจำนวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุกของทุกกลุ่มประชากรหลักรวมกัน (จำนวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย/MSM +สาวประเภทสอง /TG + กลุ่มพนักงานบริการ/SW ทั้งหญิงและชาย + กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด /PWID) (คน)

B = จำนวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก* ที่คาดประมาณในพื้นที่ หมายเหตุ : จำนวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก ให้รวมจำนวนคาดประมาณกลุ่มประชากรหลักทุกกลุ่ม (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 87
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log