ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01800.002020-10-19 15:03:43
เขตฯ 02500.002020-10-19 15:03:43
เขตฯ 03500.002020-10-19 15:03:43
เขตฯ 04800.002020-10-19 15:03:43
เขตฯ 05800.002020-10-19 15:03:43
เขตฯ 06800.002020-10-19 15:03:43
เขตฯ 07400.002020-10-19 15:03:43
เขตฯ 08700.002020-10-19 15:03:43
เขตฯ 09400.002020-10-19 15:03:43
เขตฯ 10500.002020-10-19 15:03:43
เขตฯ 11700.002020-10-19 15:03:43
เขตฯ 12700.002020-10-19 15:03:43
เขตฯ 13---
 760    0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มี EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:43
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:43
Update: นนทบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:43
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:43
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:43
Update: อ่างทอง

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log