ตัวชี้วัดที่ 054: ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 8.00 >= 8.00 -
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 8.00)Q3 (>= 8.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0400.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06-0.002021-09-09 16:01:05
เขตฯ 07-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13-0.002020-02-24 10:54:21
 0  0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด (เขตสุขภาพ)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพในการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์ ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สระบุรี

by Sorada Pattawan

log