ตัวชี้วัดที่ 072: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

1.45

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 100.00 <= 6.00 <= 6.00 <= 6.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 1.45

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 100.00)Q2 (<= 6.00)Q3 (<= 6.00)Q4 (<= 6.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011020100.000.002020-10-19 15:03:47
เขตฯ 02470100.000.002020-10-19 15:03:47
เขตฯ 03540100.000.002020-10-19 15:03:47
เขตฯ 04719100.0012.6812.682020-10-19 15:03:47
เขตฯ 05660100.000.002020-10-19 15:03:47
เขตฯ 06730100.000.002020-10-19 15:03:47
เขตฯ 07770100.000.002020-10-19 15:03:47
เขตฯ 08882100.002.272.272020-10-19 15:03:47
เขตฯ 09890100.000.002020-10-19 15:03:47
เขตฯ 10710100.000.002020-10-19 15:03:47
เขตฯ 11801100.001.251.252020-10-19 15:03:47
เขตฯ 12781100.001.281.282020-10-19 15:03:47
เขตฯ 13---
 89613    1.45      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติ ทางการเงิน (หน่วยบริการ)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วย บริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (หน่วยบริการ)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= รอบ 3 เดือน หน่วยบริการมีแผนทางการเงิน (Planfin) ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 100 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ไม่เกินร้อยละ 6
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:47
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:47
Update: นนทบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:47
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:47
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:47
Update: อ่างทอง

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log