ตัวชี้วัดที่ 007: ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

82.14

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 82.14

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012,2542,7242020-02-24 10:54:21
เขตฯ 021,3201,5582020-02-24 10:54:21
เขตฯ 031,2281,4422020-02-24 10:54:21
เขตฯ 041,6101,8672020-02-24 10:54:21
เขตฯ 051,8492,1782020-02-24 10:54:21
เขตฯ 062,0192,42882.1482.142020-02-24 10:54:21
เขตฯ 078391,0332020-02-24 10:54:21
เขตฯ 081,6792,0632020-02-24 10:54:21
เขตฯ 091,1981,4262020-02-24 10:54:21
เขตฯ 101,0641,3022020-02-24 10:54:21
เขตฯ 111,5671,8802020-02-24 10:54:21
เขตฯ 121,6882,1012020-02-24 10:54:21
เขตฯ 133243842020-02-24 10:54:21
 18,63922,386 82.14      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่างที่มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า (คน)

B = จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในปีที่สำรวจ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by เศรษฐา ขุมทอง

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by เศรษฐา ขุมทอง

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by เศรษฐา ขุมทอง

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เศรษฐา ขุมทอง

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by เศรษฐา ขุมทอง

log