ตัวชี้วัดที่ 023.4: ร้อยละของจำนวนจังหวัดในเขตที่มีโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0188100.00100.00100.002020-10-19 15:03:57
เขตฯ 0255100.00100.00100.002020-10-19 15:03:57
เขตฯ 0355100.00100.00100.002020-10-19 15:03:57
เขตฯ 0488100.00100.00100.002020-10-19 15:03:57
เขตฯ 0588100.00100.00100.002020-10-19 15:03:57
เขตฯ 0688100.00100.00100.002021-09-09 16:01:00
เขตฯ 0744100.00100.00100.002020-10-19 15:03:57
เขตฯ 0877100.00100.00100.002020-10-19 15:03:57
เขตฯ 0944100.00100.00100.002020-10-19 15:03:57
เขตฯ 1055100.00100.00100.002020-10-19 15:03:57
เขตฯ 1177100.00100.00100.002020-10-19 15:03:57
เขตฯ 1277100.00100.00100.002020-10-19 15:03:57
เขตฯ 1311100.00100.00100.002020-10-19 15:03:57
 7777  100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากในเขต (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมดในเขต (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 3.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 20 4.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:01:00
Update: ชลบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:57
Update: เชียงใหม่

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:57
Update: พิษณุโลก

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:57
Update: นครสวรรค์

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:57
Update: สระบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log