ตัวชี้วัดที่ 070: กำหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 0.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 0.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01-
เขตฯ 02-
เขตฯ 03-
เขตฯ 04-
เขตฯ 05-
เขตฯ 06-
เขตฯ 07-
เขตฯ 08-
เขตฯ 09-
เขตฯ 10-
เขตฯ 11-
เขตฯ 12-
เขตฯ 13-
         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร
สูตรคำนวณ
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดความต่างของอัตราการจ่ายเงิน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log