ตัวชี้วัดที่ 027: อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ

Map

ร้อยละ

0.07

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 1.60 - < 1.60
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.07

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (< 1.60)Q4 (< 1.60)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 010950.002021-04-03 06:01:28
เขตฯ 02002021-01-22 22:39:35
เขตฯ 03002021-01-22 22:39:35
เขตฯ 04002021-01-22 22:39:29
เขตฯ 051017,6040.060.062021-03-27 21:06:47
เขตฯ 0631,9570.150.152021-04-03 06:01:22
เขตฯ 070140.002021-03-27 21:06:42
เขตฯ 080130.000.002021-04-03 06:01:33
เขตฯ 09002021-01-22 22:39:30
เขตฯ 10002021-01-22 22:39:32
เขตฯ 11002021-01-22 22:39:38
เขตฯ 12002021-01-22 22:39:39
เขตฯ 13002021-01-22 22:39:40
 1319,683  0.07      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย < < ร้อยละ 1.60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>