ตัวชี้วัดที่ 047: ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 10.00 - >= 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 10.00)Q4 (>= 20.00)FilesLast update
เขตฯ 01002021-01-22 22:45:36
เขตฯ 02002021-01-22 22:45:37
เขตฯ 03002021-01-22 22:45:37
เขตฯ 04002021-01-22 22:45:31
เขตฯ 05002021-01-22 22:45:39
เขตฯ 06002021-01-22 22:45:31
เขตฯ 07002021-01-22 22:45:34
เขตฯ 08002021-01-22 22:45:41
เขตฯ 09002021-01-22 22:45:32
เขตฯ 10002021-01-22 22:45:34
เขตฯ 11002021-01-22 22:45:40
เขตฯ 12002021-01-22 22:45:41
เขตฯ 13---
 00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยในโรคที่ให้บริการและได้รับบริการผ่าตัด One Day Surgery สูงสุด (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยในโรคนั้นที่ได้รับบริการผ่าตัดทั้งหมด (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 20 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดต่อปีในกลุ่มโรคที่ให้บริการ ODS
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log