ตัวชี้วัดที่ 006: ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan

Map

ร้อยละ

93.46

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 83.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 93.46

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 83.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012,8973,23391.7789.6189.612021-04-09 14:47:56
เขตฯ 025,0885,34192.6395.2695.262021-04-09 14:51:26
เขตฯ 034,5164,60492.8398.0998.092021-04-09 14:41:34
เขตฯ 042,7952,96188.9094.3994.392021-04-09 14:38:09
เขตฯ 052,5002,63687.3894.8494.842021-04-09 14:34:04
เขตฯ 063,3413,56089.8193.8593.852021-04-09 14:39:16
เขตฯ 0715,35216,04589.5095.6895.682021-04-09 14:24:44
เขตฯ 086,5547,34281.1789.2789.272021-04-09 14:22:23
เขตฯ 0910,07310,75778.8693.6493.642021-04-09 14:15:10
เขตฯ 1020,57822,16083.0892.8692.862021-04-09 14:13:44
เขตฯ 113,5573,99287.9789.1089.102021-04-09 13:53:32
เขตฯ 123,0933,33588.3592.7492.742021-04-09 13:35:32
เขตฯ 13---
 80,34485,966   93.46      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan หมายเหตุ : - ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคน (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC หมายเหตุ : - ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>