ตัวชี้วัดที่ 048.2: Re-admit ภายใน 1 เดือน (ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น delay detect CBD injury หรือ delay detect hollow viscus organ injury หรือ surgical site infection: SSI)

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 5.00 <= 5.00 <= 5.00 <= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 5.00)Q2 (<= 5.00)Q3 (<= 5.00)Q4 (<= 5.00)FilesLast update
เขตฯ 01002021-01-22 22:46:41
เขตฯ 02002021-01-22 22:46:42
เขตฯ 03002021-01-22 22:46:42
เขตฯ 04002021-01-22 22:46:36
เขตฯ 05002021-01-22 22:46:44
เขตฯ 06002021-01-22 22:46:36
เขตฯ 07002021-01-22 22:46:39
เขตฯ 08002021-01-22 22:46:46
เขตฯ 09002021-01-22 22:46:37
เขตฯ 10002021-01-22 22:46:39
เขตฯ 11002021-01-22 22:46:45
เขตฯ 12002021-01-22 22:46:46
เขตฯ 13---
 00       
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) และเกิดภาวะแทรกซ้อน Re-admit ภายใน 1 เดือน (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) ทั้งหมด (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log