ตัวชี้วัดที่ 041.3: ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

Map

ร้อยละ

66.67

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 66.67

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01002021-01-22 22:43:32
เขตฯ 02002021-01-22 22:43:33
เขตฯ 03002021-01-22 22:43:33
เขตฯ 04002021-01-22 22:43:27
เขตฯ 05002021-01-22 22:43:35
เขตฯ 06002021-01-22 22:43:27
เขตฯ 07002021-01-22 22:43:30
เขตฯ 08002021-01-22 22:43:37
เขตฯ 09002021-01-22 22:43:28
เขตฯ 10002021-01-22 22:43:30
เขตฯ 1117826766.672021-04-03 06:11:16
เขตฯ 12002021-01-22 22:43:37
เขตฯ 13002021-01-22 22:43:37
 178267  66.67      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษาและได้รับการรักษาด้วย รังสีรักษา ≤ 6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>