ตัวชี้วัดที่ 063: ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

Map

ร้อยละ

92.19

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 >= 50.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.19

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 25.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 75.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
กระทรวงสาธารณสุข29532092.1992.192021-04-07 08:54:14
 295320   92.19      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด (หน่วยงาน)

B = จำนวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการประเมินและจัดส่งรายงานผลการประเมินให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงภายในระยะ เวลาที่กำหนด (หน่วยงาน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>