ตัวชี้วัดที่ 063: ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

Map

ร้อยละ

84.14

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 >= 50.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 84.14

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 25.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 75.00)FilesLast update
กระทรวงสาธารณสุข66378884.1492.1987.7484.142021-10-05 12:56:22
 66378884.14     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด (หน่วยงาน)

B = จำนวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการประเมินและจัดส่งรายงานผลการประเมินให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงภายในระยะ เวลาที่กำหนด (หน่วยงาน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-05 12:56:22
Update: นนทบุรี

by กัลลิดา

log