ตัวชี้วัดที่ 020: จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 2500.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 2500.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สป.สธ.-2021-01-08 15:24:05
 0        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิหน่วย (จำนวนทีมที่เปิดดำเนินการใหม่ในปี 2564 จำนวน 645 หน่วย เป็นข้อมูลสะสมเดิมจากปี 2559-2563 จำนวน 1,855 หน่วย) (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 2,500 หน่วย
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>