ตัวชี้วัดที่ 072.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6

Map

ร้อยละ

0.22

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 6.00 <= 6.00 <= 6.00 <= 6.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.22

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 6.00)Q2 (<= 6.00)Q3 (<= 6.00)Q4 (<= 6.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110210.980.982021-01-28 15:27:52
เขตฯ 024700.002021-01-28 15:28:55
เขตฯ 035400.002021-01-28 15:30:15
เขตฯ 047100.002021-01-28 15:32:10
เขตฯ 056700.002021-01-28 15:34:00
เขตฯ 067300.002021-01-28 15:35:51
เขตฯ 077700.002021-01-28 15:37:06
เขตฯ 088811.141.142021-01-28 15:38:51
เขตฯ 098900.002021-01-28 15:41:50
เขตฯ 107100.002021-01-28 15:43:03
เขตฯ 118100.002021-01-28 15:44:43
เขตฯ 127800.002021-01-28 16:16:13
เขตฯ 13---
 8982    0.22      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 6
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>