ตัวชี้วัดที่ 067: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

2.63

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 70.00 >= 75.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 2.63

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:31)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 01800.000.00100.0050.000.002021-12-01 10:31:28
เขตฯ 02500.000.00100.0080.000.002021-12-01 10:31:32
เขตฯ 03500.000.0080.00100.000.002021-12-01 10:31:32
เขตฯ 048112.5012.50100.0062.500.002021-12-01 10:31:13
เขตฯ 05800.000.0087.5075.000.002021-12-01 10:31:36
เขตฯ 06800.000.00100.00100.000.002021-12-01 10:31:13
เขตฯ 07400.000.00100.0075.000.002021-12-01 10:31:22
เขตฯ 08700.000.00100.0071.430.002021-12-01 10:31:44
เขตฯ 094125.0025.00100.0050.000.002021-12-01 10:31:17
เขตฯ 10500.000.00100.0080.000.002021-12-01 10:31:23
เขตฯ 11700.000.0085.7114.290.002021-12-01 10:31:39
เขตฯ 12700.000.00100.0085.710.002021-12-01 10:31:43
เขตฯ 13---
 7622.63      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log