ตัวชี้วัดที่ 067: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 70.00 >= 75.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 เมษายน 2564 08:28)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01800.00100.000.000.000.002021-04-09 11:16:33
เขตฯ 02500.00100.000.000.000.002021-04-09 11:16:35
เขตฯ 03400.00100.000.000.000.002021-04-09 11:16:34
เขตฯ 048012.50100.000.000.000.002021-04-09 11:16:21
เขตฯ 058012.5087.500.000.000.002021-04-09 11:16:37
เขตฯ 06800.00100.000.000.000.002021-04-09 11:16:21
เขตฯ 07400.00100.000.000.000.002021-04-09 11:16:29
เขตฯ 08700.00100.000.000.000.002021-04-09 11:16:40
เขตฯ 09400.00100.000.000.000.002021-04-09 11:16:25
เขตฯ 10500.00100.000.000.000.002021-04-09 11:16:30
เขตฯ 11700.0085.710.000.000.002021-04-09 11:16:38
เขตฯ 12700.00100.000.000.000.002021-04-09 11:16:39
เขตฯ 13---
 750    0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>