ตัวชี้วัดที่ 019: ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

Map

ร้อยละ

6.58

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 40.00 >= 40.00 >= 40.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 6.58

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 40.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01800.002021-01-18 13:22:50
เขตฯ 02500.002021-01-18 13:23:41
เขตฯ 03500.002021-01-18 13:23:35
เขตฯ 048112.5012.502021-02-01 14:54:01
เขตฯ 058225.0025.002021-01-18 13:24:39
เขตฯ 06800.002021-01-18 13:20:35
เขตฯ 074125.0025.002021-01-18 13:21:50
เขตฯ 08700.002021-01-18 13:26:20
เขตฯ 094125.0025.002021-01-18 13:21:03
เขตฯ 10500.002021-01-18 13:22:00
เขตฯ 11700.002021-01-18 13:25:28
เขตฯ 12700.002021-01-18 13:26:12
เขตฯ 13---
 765    6.58      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>