ตัวชี้วัดที่ 007.2: ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care ) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

Map

ร้อยละ

95.58

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 90.00 >= 93.00 >= 95.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 95.58

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 90.00)Q3 (>= 93.00)Q4 (>= 95.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 017697000089.9991.0391.032021-04-09 10:33:38
เขตฯ 024264050091.7895.0795.072021-04-09 10:37:16
เขตฯ 034204020095.7195.7195.712021-04-09 10:45:04
เขตฯ 047137070094.5399.1699.162021-04-09 11:02:04
เขตฯ 056355950092.6093.7093.702021-04-09 10:58:18
เขตฯ 065315090091.5395.8695.862021-04-09 11:03:24
เขตฯ 076606460096.3697.8897.882021-04-09 12:36:38
เขตฯ 086445940090.6892.2492.242021-04-09 12:38:36
เขตฯ 097617400094.2297.2497.242021-04-09 12:40:08
เขตฯ 1061361300100.00100.00100.002021-04-09 12:41:17
เขตฯ 115185030094.5997.1097.102021-04-09 12:48:04
เขตฯ 125655200087.6192.0492.042021-04-09 12:49:22
เขตฯ 13-----
 7,2556,93400   95.58      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำบลที่ผ่านการประเมินระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน (6 องค์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (ตำบล)

B = จำนวนตำบลใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตำบล)

C = จำนวนตำบลที่ผ่านการประเมินมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และขอรับการประเมินรับรองซ้ำ(RE–Accreditation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ (ตำบล)

D = จำนวนตำบลทั้งหมด (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/D)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 95
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>