ตัวชี้วัดที่ 026: ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01800.000.002021-04-07 15:16:44
เขตฯ 02500.000.002021-04-07 15:32:35
เขตฯ 03500.000.002021-04-07 15:28:48
เขตฯ 04800.000.002021-04-05 10:56:38
เขตฯ 05800.000.002021-04-08 14:03:03
เขตฯ 06800.000.002021-04-05 11:15:53
เขตฯ 07400.000.002021-04-07 10:55:55
เขตฯ 08700.000.002021-04-08 15:32:55
เขตฯ 09400.000.002021-04-05 16:08:20
เขตฯ 10500.000.002021-04-07 11:01:47
เขตฯ 11700.000.002021-04-08 14:46:47
เขตฯ 12700.000.002021-04-08 15:29:26
เขตฯ 13100.000.002021-04-08 15:35:59
 770    0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ระดับดีมาก (76 จังหวัด และ กทม.)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>