ตัวชี้วัดที่ 062: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 92.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 92.00)FilesLast update
กระทรวงสาธารณสุข1717100.00100.002021-08-26 15:54:07
 1717100.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 (ใน 1 ปี) (จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85) (หน่วยงาน)

B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (17 หน่วยงาน) (หน่วยงาน)

สูตรคำนวณ AX100/ B
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 92
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-08-26 15:54:07
Update: นนทบุรี

by ทิพยวรรณ

log