ตัวชี้วัดที่ 016: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01--2021-03-05 10:04:03
เขตฯ 02--2021-03-05 10:04:03
เขตฯ 03--2021-03-05 10:04:03
เขตฯ 04--2021-03-05 10:04:03
เขตฯ 05--2021-03-05 10:04:03
เขตฯ 0611100.00100.002021-04-08 10:13:04
เขตฯ 07--2021-03-05 10:04:03
เขตฯ 08--2021-03-05 10:04:03
เขตฯ 09--2021-03-05 10:04:03
เขตฯ 10--2021-03-05 10:04:03
เขตฯ 11--2021-03-05 10:04:03
เขตฯ 12--2021-03-05 10:04:03
เขตฯ 13--2021-03-05 10:04:03
 11  100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย ที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ และ เครื่องสำอาง (แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ) ที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย ที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ และ เครื่องสำอาง (แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ) ที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>