ตัวชี้วัดที่ 072.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 4.00 <= 4.00 <= 4.00 <= 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 4.00)Q2 (<= 4.00)Q3 (<= 4.00)Q4 (<= 4.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110200.002021-01-28 16:13:11
เขตฯ 024700.002021-01-28 15:52:35
เขตฯ 035400.002021-01-28 15:53:24
เขตฯ 047100.002021-01-28 15:54:46
เขตฯ 056700.002021-01-28 16:03:12
เขตฯ 067300.002021-01-28 16:02:17
เขตฯ 077700.002021-01-28 16:03:56
เขตฯ 088800.002021-01-28 16:05:21
เขตฯ 098900.002021-01-28 16:06:37
เขตฯ 107100.002021-01-28 16:08:10
เขตฯ 118100.002021-01-28 16:09:20
เขตฯ 127800.002021-01-28 16:10:43
เขตฯ 13---
 8980    0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะ วิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>