ตัวชี้วัดที่ 072.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7

Map

ร้อยละ

0.11

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 4.00 <= 4.00 <= 4.00 <= 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.11

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 4.00)Q2 (<= 4.00)Q3 (<= 4.00)Q4 (<= 4.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110200.000.000.980.000.002021-11-04 13:39:27
เขตฯ 024700.000.000.000.000.002021-11-04 13:40:00
เขตฯ 035400.000.000.000.000.002021-11-04 13:39:56
เขตฯ 047100.000.001.410.000.002021-11-04 13:37:34
เขตฯ 056700.000.000.000.000.002021-11-04 13:40:55
เขตฯ 067300.000.001.370.000.002021-11-04 13:37:38
เขตฯ 077700.000.000.000.000.002021-11-04 13:38:40
เขตฯ 088800.000.000.000.000.002021-11-04 13:42:48
เขตฯ 098900.000.000.000.000.002021-11-04 13:38:06
เขตฯ 107100.000.000.000.000.002021-11-04 13:38:54
เขตฯ 118100.000.000.000.000.002021-11-04 13:41:51
เขตฯ 127810.000.002.561.281.282021-11-04 13:42:35
เขตฯ 13---
 8981    0.11      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะ วิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-11-04 13:42:48
Update: บึงกาฬ

by สุรีย์พร องอาจอิทธิชัย

2021-11-04 13:42:35
Update: นราธิวาส

by สุรีย์พร องอาจอิทธิชัย

2021-11-04 13:42:31
Update: ยะลา

by สุรีย์พร องอาจอิทธิชัย

2021-11-04 13:42:22
Update: ปัตตานี

by สุรีย์พร องอาจอิทธิชัย

2021-11-04 13:42:16
Update: พัทลุง

by สุรีย์พร องอาจอิทธิชัย

log