ตัวชี้วัดที่ 040.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

6.12

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 9.00 < 9.00 < 9.00 < 9.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 6.12

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 เมษายน 2564 08:30)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 9.00)Q2 (< 9.00)Q3 (< 9.00)Q4 (< 9.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01--2021-01-21 11:31:30
เขตฯ 02--2021-01-21 11:31:30
เขตฯ 03--2021-01-21 11:31:30
เขตฯ 04--2021-01-21 11:31:30
เขตฯ 05--2021-01-21 11:31:30
เขตฯ 066985.666.126.126.126.122021-04-09 11:15:14
เขตฯ 07--2021-01-21 11:31:30
เขตฯ 08--2021-01-21 11:31:30
เขตฯ 09--2021-01-21 11:31:30
เขตฯ 10--2021-01-21 11:31:30
เขตฯ 11--2021-01-21 11:31:30
เขตฯ 12--2021-01-21 11:31:30
เขตฯ 13--2021-01-21 11:31:30
 698    6.12      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย < ร้อยละ 9
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>