ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011818100.00100.002021-04-07 15:37:38
เขตฯ 021818100.00100.002021-04-07 15:54:48
เขตฯ 031212100.00100.002021-04-07 15:56:14
เขตฯ 041616100.00100.002021-04-07 16:21:35
เขตฯ 052020100.00100.002021-04-07 16:23:47
เขตฯ 062727100.00100.002021-04-07 16:31:47
เขตฯ 0788100.00100.002021-04-07 16:33:14
เขตฯ 081414100.00100.002021-04-07 16:35:26
เขตฯ 0988100.00100.002021-04-07 16:38:30
เขตฯ 101010100.00100.002021-04-07 16:40:38
เขตฯ 111414100.00100.002021-04-07 16:41:36
เขตฯ 121414100.00100.002021-04-07 16:43:28
เขตฯ 13--2021-01-08 15:47:14
 179179  100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนชุมชนของแต่ละจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” (ชุมชน)

B = จำนวนชุมชนทั้งหมดของแต่ละจังหวัดที่ดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” (ชุมชน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50 หมายถึง จำนวนชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” อย่างน้อย 76 ชุมชน ทั่วประเทศ (ดำเนินงานจังหวัดละ 2 ชุมชน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 ชุมชน)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>