ตัวชี้วัดที่ 023: ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 20.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 20.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01---
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04---
เขตฯ 05---
เขตฯ 06---
เขตฯ 07---
เขตฯ 08---
เขตฯ 09---
เขตฯ 10---
เขตฯ 11---
เขตฯ 12---
เขตฯ 13---
 00         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต (ตำบล)

B = จำนวนตำบลเป้าหมาย (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70 (จำนวน 5,079 ตำบล)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>